ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ

รับเป็นที่ปรึกษาบริษัท ,ให้คำปรึกษายกร่างสัญญา ,เจรจาทางธุรกิจ,ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาททางธุรกิจ, ปรึกษาคดีแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง ,กฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนบริษัทและการลงทุน

โทรด่วน