คดีแพ่งและคดีอาญาทั่วไป

ดำเนินการฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีแพ่ง กรณีการผิดสัญญาต่างๆ ทำให้ความเสียหาย ,เรียกค่าเสียหายในกรณีถูกละเมิดสิทธิ ,ดำเนินคดีอาญาหรือต่อสู้คดีอาญาทุกประเภท เช่น คดียักยอก ,คดีฉ้อโกง ,คดีปลอมเอกสาร เป็นต้น

โทรด่วน