บริการด้านกฎหมาย

บริษัท สัจจาธรรม ลีกัลลิตี้ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มทนายความนำโดย ทนายธีรภัทร สัจจาธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์เพื่อให้คำปรึกษากฎหมายและคดีความแก่บุคคลทั่วไป รวมตลอดทั้งให้คำปรึกษาทางกฏหมายด้านธุรกิจในทุกระดับ โดยมีทีมงานทนายความที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเฉพาะทางหลากหลายด้าน พร้อมให้คำปรึกษากฎหมายฟรี 24 ชั่วโมง

  • ให้คำแนะนำหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของเอกชน ทางด้านกฎหมายเกี่ยวข้องทุกประเภท
  • ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างพระราชบัญญัติคำสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
  • ร่างพระราชบัญญัติหรือเอกสารทางกฎหมายตามที่หน่วยงานนั้นๆ ร้องขอ
  • ตีความเรื่องสิทธิหน้าที่ ข้อผูกพันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ
  • ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่สถานประกอบการ รับว่าความคดีในชั้นศาลทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา

โทรด่วน