บริการด้านกฎหมาย

บริษัท สัจจาธรรม ลีกัลลิตี้ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มทนายความนำโดย ทนายธีรภัทร สัจจาธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์เพื่อให้คำปรึกษากฎหมายและคดีความแก่บุคคลทั่วไป รวมตลอดทั้งให้คำปรึกษาทางกฏหมายด้านธุรกิจในทุกระดับ ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายฟรี บริการรับว่าความทั่วราชอาณาจักร โดยทนายความที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเฉพาะทางหลากหลายด้าน พร้อมให้คำปรึกษากฎหมายฟรี

 • ให้คำแนะนำหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของเอกชน ทางด้านกฎหมายเกี่ยวข้องทุกประเภท
 • ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างพระราชบัญญัติคำสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
 • ร่างพระราชบัญญัติหรือเอกสารทางกฎหมายตามที่หน่วยงานนั้นๆ ร้องขอ
 • ตีความเรื่องสิทธิหน้าที่ ข้อผูกพันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ
 • ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่สถานประกอบการ รับว่าความคดีในชั้นศาลทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา

สำหรับบุคคลทั่วไป

 • ดำเนินการในกระบวนพิจารณาทางศาล การใช้สิทธิทางศาล ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะโจทก์หรือจำเลยทั้งในคดีเเพ่งและอาญา ดำเนินการยื่นฟ้อง ให้การ คำร้อง คำขอ คำแถลง ทั้งคดีเเพ่งเเละอาญา การประกันตัว ติดตามความคืบหน้าของคดี การใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ ฎีกา แก้อุทธรณ์ แก้ฎีกา หรือขอให้พิจารณาคดีใหม่
 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและภาษี
 • การขออนุญาตการทำงานคนต่างด้าว
 • ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • ยื่นคำร้องขอจัดการมรดก ยื่นคัดค้านการตั้งผู้จัดการมรดก ขอออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด
 • ยื่นคำร้องครอบครองปรปักษ์ ฟ้องขับไล่ รื้อถอน ขนย้ายทรัพย์สินเเละบริวารออกจากทรัพย์พิพาท
 • ดำเนินการหลังจากศาลมีคำพิพากษาในคดีเเพ่ง ยื่นขอออกคำบังคับ ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อดำเนินการอายัด ทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้าง เงินเดือน โบนัส ดำเนินการสืบทรัพย์ ติดตามค้นหาทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา เช่น เงินฝาก เงินเดือน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง รถยนต์ หรือทรัพย์สินอื่นใด ที่สามารถนำมาขายทอดตลาดเพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ หรือเป็นตัวเเทนลูกหนี้ เข้าเจรจาไกล่เกลี่ย ประนอมหนี้ ในคดีล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการ หรือเป็นลูกหนี้ในคดีเเพ่ง
 • จัดทำสัญญาทุกประเภท เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท่านอย่างสูงสุด เช่น จัดทำสัญญาเช่าสังหาริมทรัพย์ สัญญาซื้อขาย หรือ สัญญากู้ยืมเงิน ค้ำประกัน ประกันภัย ประนีประนอมยอมความ หุ้นส่วนบริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ สัญญาจ้างเเรงงาน เป็นต้น
 • บริการด้านกฎหมายครอบครัว การจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา สิทธิในการใช้อำนาจปกครองบุตร เป็นต้น

โทรด่วน